Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Onderwijs

Twickel College

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende vestigingen van het Twickel College: Borne, Delden en Hengelo. Klik op de naam van de vestiging in de lijst hieronder om snel naar de betreffende informatie te springen.

 


Hengelo

Leren met plezier! 

 Het Twickel College Hengelo Onze school heeft zich als opdracht gesteld de leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Ons uitgangspunt daarbij is, dat wij de leerling zo goed mogelijk voorbereiden op het behalen van een havo of vwo diploma. Ook helpen wij onze leerlingen bij het ontwikkelen van persoonlijke competenties, vaardigheden en talenten die de toekomst van onze leerlingen en de maatschappij verrijken. Hiermee kan de leerling zich onderscheiden van andere leerlingen en een waardevolle bijdrage leveren aan de vragen die de toekomst aan hem of haar stelt. 

Kwalitatief hoogstaand onderwijs 

Lestijd is bij ons op school contacttijd. Wij kennen geen keuzewerktijd of begeleidingsuren. Elke les is een les gegeven door de vakdocent. Onze docenten passen eigentijdse onderwijsvormen toe, wat resulteert in goede resultaten. Uit onderzoek blijkt dat onze leerlingen goede aansluiting hebben op HBO en universiteit. Er is bovendien minder uitval bij eerstejaars studenten die van het Twickel College komen. 

 Hoe komt dat? Het draait bij ons niet alleen om resultaten maar ook om optimale ontplooiing en een persoonlijke benadering. Er heerst een creatief klimaat waarin iedereen zich mag onderscheiden. Leren doe je niet alleen. Wij zijn ervan overtuigd dat leren gebeurt, onder andere daar waar mensen samen komen. De relatie die de docent heeft met de klas is daarbij belangrijk, maar ook de manier waarop de leerlingen met elkaar omgaan. Zo kennen wij een zeer actieve leerlingenraad bij ons op school. 

 Wij nemen als school de verantwoordelijkheid om een gezonde school te zijn en hebben het certificaat Gezonde School. Dit houdt in dat wij actief werken aan een gezond leef- en werkklimaat en dat uit zich onder andere in: een rookvrije school en een gezonde kantine. Wij hebben officieel het predicaat Gezonde School Kantine behaald. 

Instroommogelijkheden 

Leerlingen kunnen bij ons op school instromen indien zij een havo, atheneum, atheneumplus of gymnasium advies hebben. Wij kennen twee instroommogelijkheden namelijk: de havo/atheneum (H/A) klas voor leerlingen met een havo dan wel atheneum advies en een atheneum/atheneumplus (A/A+) klas voor leerlingen met een atheneum, atheneumplus of gymnasiumadvies. 

In de H/A klas wordt lesgegeven op een zodanig niveau dat de havo leerling het niveau goed aankan en de leerling die het atheneum niveau aankan, wordt in de H/A klas uitgedaagd om op atheneum niveau te werken en te presteren. Leerlingen hebben twee jaar de tijd om te laten zien welk niveau het meest passend is. In het derde jaar stromen zij in in een havo klas of in een atheneumklas. 

In de A/A+ klas stromen leerlingen in die een atheneum, atheneumplus advies of gymnasium advies hebben gekregen en die vanaf het begin uitgedaagd willen worden op atheneum niveau. 

Een gedeelte van de A/A+ klas, namelijk de leerlingen die extra uitdaging aankunnen en willen, volgt na het eerste rapport het A+ programma. Dit houdt in dat zij door vakoverstijgende projecten verdieping en verbreding van de lesstof krijgen aangeboden. De plus staat voor extra; extra uren bovenop de reguliere lessentabel. Het A+ programma is een zeer compleet programma dat doorloopt tot en met de examenklas. Leerlingen die het A+ programma doorlopen krijgen hiervoor certificaten die van meerwaarde zijn bij de toelating tot een universitaire studie. 

Wanneer kies je als ouder met een kind met een atheneumadvies voor de H/A of de A/A+? De keuze is geheel vrij. Ga in gesprek met uw kind en de groep 8 docent en bespreek wat het beste bij uw kind past. Uiteraard kunnen wij u daarbij ook advies geven. 

Voor leerlingen met een duidelijk havoadvies is de H/A klas een goed instroomniveau. 

Versterkt mentoraat 

Vanaf schooljaar 2017 zetten wij nog sterker in op een versterkt mentoraat. Begeleiding van de leerlingen, zowel individueel als groep, heeft een plaats in de mentorlessen en vormt een doorlopende leerlijn van klas 1 t/m 6. 

In de eerste klas hebben de leerlingen drie keer in de week een mentorles. Daarnaast zien ze hun mentor ook nog tijdens de vaklessen. Door deze vele contactmomenten leert de mentor de leerlingen door en door kennen en omgekeerd natuurlijk ook. 

 Afgelopen jaren is er veel kennis over hoe jongeren leren en zich ontwikkelen, bekend geworden. Deze (wetenschappelijke) inzichten liggen aan de basis van de methode Breingeheimen. Deze methode wordt in de mentorlessen gebruikt. Hierin komen onderdelen als studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden aan bod. 

De mentor sluit met zijn lessen aan bij wat er op dat moment nodig is in de klas of bij een individuele leerling. 

Naast bovenstaande onderwerpen is in het versterkt mentoraat aandacht voor de interesses en talenten van een leerling. De methode Qompas biedt mogelijkheden om aan de hand van testresultaten (interesse test, profielkeuze test etc.) op individueel niveau met leerlingen in gesprek te gaan. Hier worden de ouders zoveel mogelijk bij betrokken, waardoor de driehoek: ouders – leerling – school wordt versterkt. 

Talentmaximalisatie en Twickel Talent (TT) 

Op het Twickel College vinden we het belangrijk dat elk kind zich maximaal kan ontplooien. Dit stimuleren wij in de reguliere lessen, maar ook door talentprogramma’s aan te bieden. 

Voor alle leerlingen (zowel havo, atheneum en de atheneumplus) is het mogelijk om naast de reguliere lessen een van de drie talentprogramma’s te volgen. Dit betekent dat de leerling twee uur in de week extra Muziek-, Kunst&Techniek-, of Sportlessen volgt. 

Twickel Talent Muziek 

TT Muziek geeft leerlingen met een bovengemiddelde belangstelling voor muziek een podium om zijn of haar talent optimaal te ontwikkelen. TT Muziek is een verbreding en verdieping van de inhoud van de reguliere lessen. Tijdens TT Muziek kunnen leerlingen een instrument bespelen en/of zingen en componeren. De nadruk ligt op de praktijk: samenspel en uitvoering. 

In de bovenbouw kan muziek gekozen worden als examenvak. Ook bestaat er de mogelijkheid de vooropleiding van het ArtEZ conservatorium te volgen. 

Twickel Talent Kunst & Techniek 

In samenwerking met onze partner Crea Hengelo is TT Kunst&Techniek ontwikkeld. Het programma is divers en bestaat uit drie blokken. In het eerste blok gaan de leerlingen aan de slag met ontwerpen en programmeren (van robotica). In de andere twee blokken ligt de nadruk op kunst maken zowel toegepaste als autonome kunst. Ook zijn kunstexcursies naar kunstenaars, Oyfo Hengelo en ‘t Heim opgenomen in het programma. 

Twickel Talent Sport 

Het Twickel College is een Sportactieve school. TT Sport is voor de leerlingen die het leuk vinden om naast de lessen lichamelijke opvoeding (LO) een extra sportprogramma te volgen. Door de extra uren komt het reguliere programma voor het vak LO uitgebreider aan bod. Daarnaast bieden we in TT Sport een aantal externe onderdelen aan (bijvoorbeeld tennis, zwemmen of free-running). Ook doen we mee aan clinics en toernooien. TT Sport kan in de bovenbouw vervolgd worden door het examenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) te kiezen. TT Sport is echter geen voorwaarde voor het examenvak 

De school als ‘creatieve stad’ 

In januari 2017 is het Twickel College naar het nieuwe schoolgebouw verhuisd op onze oude locatie aan de Woolderesweg. In de nieuwbouw ‘eert Twickel het oude’. De prettige, open en veilige sfeer is behouden gebleven evenals een aantal karakteristieke elementen. De architect Herman Hertzberger heeft een prachtig eigentijds en duurzaam gebouw ontworpen met als uitgangspunt De school als creatieve stad. 

In de nieuwbouw kunnen wij nog beter uitdrukking geven aan wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs. Debatruimtes bij de talen, een fablab bij de beeldende vakken, een multimedia lokaal, een theater, een mediatheek, zijn een paar voorbeelden van extra’s die de school biedt. Ook is in de nieuwbouw veel aandacht voor sport. Naast drie gymzalen is in het sportcentrum plaats voor een fysioruimte, danszaal, dojo-ruimte en fitnessruimte.

Twickelcollege Hengelo op Facebook

Twickelcollege Hengelo op Twitter


Borne


De locatie Borne (Welemanstraat) is een onderbouwlocatie voor leerlingen van alle niveau’s.
 Gedurende de eerste twee leerjaren volgen de ongeveer 350 leerlingen vmbo, havo of atheneum onderwijs in een vertrouwde kleinschalige leeromgeving. Een team van ongeveer 35 docenten en onderwijsondersteunend personeel begeleiden de leerlingen hier tot ze toe zijn aan de overstap naar de bovenbouw, op een andere locatie. Naast het gewone lesprogramma besteedt de locatie aandacht aan onder meer kennismaken met vrijwilligerswerk, met kunst en cultuur of sportieve uitdagingen. Binnen het lesprogramma is er extra aandacht voor taal- en rekenvaardigheid. 

Havo  en Atheneum

 Voor havo en atheneum hebben wij een bijzonder onderwijs­concept ontwikkeld. Het onderwijsprogramma is driedelig:

·   Themaprogramma

·   Basisprogramma

·   Keuzeprogramma

Themaprogramma

De eerste twee uren van een schooldag werken de leerlingen aan een thema gedurende drie schoolweken. De ontwikkeling van vaardigheden, het enthousiasmeren, inspireren én het betekenis­ vol maken van het thema staan centraal.

Basisprogramma

In het basisprogramma staat de niveaubepaling (havo of atheneum) centraal. De focus ligt op het verstevigen van het havoniveau en op het ontwikkelen van of werken aan een atheneumambitie. Het basisprogramma is een compacte samenstelling van kernvakken en basisvakken.

Er wordt door het team gewerkt met een mix van methode­ en zelfontwikkeld materiaal.

Wij werken meer met woordelijke beoordelingen en minder met cijfers.

Keuzeprogramma

De Alfa­, Bèta­ en Gamma­uren vormen de basis van het keuze­ programma. Hierin staat de (door)ontwikkeling van de basiskennis en –vaardigheden centraal. Op elk keuze­uur is een expertdocent aanwezig, bij wie de leerling met vragen terecht kan. Er is tijdens het keuzeprogramma ook tijd en ruimte voor het werken vanuit de interesses en de kwaliteiten van een leerling. Dat betekent dat tijdens de keuze­uren actieve, individuele differentiatie plaatsvindt, waardoor elke leerling op niveau kan komen of anders gezegd: tot zijn recht kan komen.


Delden

De locatie in Delden is een onderbouwlocatie met een kleine 350 leerlingen en een team van ongeveer 35 docenten en onderwijsondersteunend personeel. Het Twickel College Delden biedt atheneum, havo en vmbo-onderwijs voor leerjaar 1 en 2. Daarna vervolgen de leerlingen hun opleiding op één van de andere scholen van Scholengroep Carmel Hengelo.

Naar school gaan bij de locatie Delden is aantrekkelijk vanwege het hechte team, de persoonlijke aandacht en de korte lijntjes met thuis.  Twickel On Stage, het spektakel met muziek, dans en poezie in Schouwburg Hengelo is een jaarlijks terugkerend fenomeen waar Delden trots op is. Alle leerlingen uit klas 1 krijgen de weerbaarheidstraining Rots & Water aangeboden.

Het Twickel College Delden is actief op Instagram en Facebook. De vestiging heeft, net als de vestigingen in Hengelo en Borne, eigen pagina's en accounts.