Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Medezeggenschap

Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Het TWICKEL College heeft per locatie een Deelmedezeggenschapsraad (DMR). In de DMR zitten vertegenwoordigers van de docenten en/of andere medewerkers, ouders uit de Ouderraad en vertegenwoordigers van de Leerlingenraad van de locatie.
De zittingsduur van de leden van de DMR is vier jaar voor een lid van de personeelsgeleding, en twee jaar voor een lid van de ouder- en leerlingengeledingen.
De DMR bespreekt met de locatieleiding alle aangelegenheden die de locatie betreffen, zoals bijvoorbeeld de locatiebegroting, de formatie en de lessentabel. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen heeft de DMR instemmings- dan wel adviesbevoegdheid. Dit alles is vastgelegd in het Reglement Deelmedezeggenschap van Scholengroep Carmel Hengelo. De Raad vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De vergaderingen van de DMR zijn openbaar, en de notulen van de vergaderingen zijn altijd beschikbaar.  

U kunt contact opnemen met het bestuur van de DMR TWICKEL college, locatie Woolderesweg via het e-mailadres: twickelwesdmr@carmelhengelo.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Samenstelling

De MR van Scholengroep Carmel Hengelo bestaat uit personeel, ouders en leerlingen van de vijf scholen, te weten Lyceum de Grundel, Het Twickel college, VMBO de Spindel, OPDC de Arcade en Avila College.

Vergaderingen

De raad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Klik hier voor het vergaderschema.

Verslagen

De MR oudergeleding informeert de ouderraden. De ouderraden kunnen via de oudergeleding MR onderwerpen aandragen die zij graag besproken willen hebben in de MR. Zo vindt er een wisselwerking tussen MR en Ouderraden plaats. Vastgestelde verslagen zijn voor andere geïnteresseerden net als bij de GMR toegankelijk gemaakt via de website.

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Taken

Het is de primaire taak van de GMR voorgenomen besluiten te toetsen op wettigheid, redelijkheid, haalbaarheid en op consistentie met de doelstellingen die de Stichting Carmelcollege zich heeft gesteld. De GMR is ook een signalerende taak voorbehouden. Zaken die stichting breed leven krijgen zo een plek op de agenda. Ten slotte kan de GMR een actieve, initiërende rol spelen.

 

Samenstelling

Zoals dat ook bij de MR’en het geval is, bestaat de GMR uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen. Elke school mag een personeelslid afvaardigen en daarnaast een ouder of leerling. Van alle 13 aangesloten scholen is een personeelslid vertegenwoordigd. Ook het bestuursbureau levert een afgevaardigde.

Verslagen

De GMR informeert de MR’en via de afgevaardigden. Vastgestelde verslagen zijn toegankelijk via de website  www.carmel.nl.