Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Dyslexiebeleid in Delden

Om duidelijkheid te geven over hoe er op het Twickel College Delden wordt omgegaan met leerlingen met dyslexie, is dit stuk richtinggevend voor docenten, ouders en leerlingen.

Kader

Dyslexie is een veelvoorkomende leerstoornis. Bij vier tot tien procent van de bevolking zou sprake van dyslexie zijn. Sinds het uitbrengen van het eindrapport Masterplan Dyslexie in 2004 is vastgelegd op welke wijze het voor leerlingen met dyslexie mogelijk gemaakt kan worden onderwijs te volgen dat past bij hun intelligentie en aanleg. De overheid acht het van groot belang dat scholen werken aan een specifiek zorgbeleid waarin het omgaan met “leerstoornissen” als dyslexie mede een belangrijk aandachtspunt is. Dit is vastgelegd in het Protocol Dyslexie. Dit protocol attendeert scholen op de noodzaak specifiek beleid te ontwikkelen en helpt inhoudelijk dat beleid gestalte te geven. Kern is dat de nadelige gevolgen van de leerstoornis door de school zo goed mogelijk ondervangen worden.

Vertaling naar de praktijk

Dyslexiepas: leerlingen die een geldige dyslexieverklaring hebben, krijgen een dyslexiepas . Op die pas staan een aantal faciliteiten voor de leerling vermeld.

Extra tijd bij toetsen: in de praktijk betekent het dat zij recht hebben op extra tijd bij proefwerken en kleine overhoringen.

Spelfouten: er geldt in de onderbouw een aangepaste berekening voor spelfouten bij de moderne vreemde talen.

Lay-out: de lay-out van de toetsen is dyslexievriendelijk met een duidelijk leesbaar lettertype, Arial punt 12.

Ook mondeling toetsen: een docent in de onderbouw kan besluiten woordkennis incidenteel mondeling te toetsen.

Verwachtingen t.a.v. de leerlingen: leerlingen met dyslexie moeten de dyslexiepas altijd bij zich hebben en bij toetsen moet deze pas zichtbaar op hun tafel liggen. Ook moeten zij op hun werk een duidelijke D schrijven zodat de docent direct kan zien dat het om werk van een leerling met dyslexie gaat. Dyslexie is geen excuus; we verwachten dat leerlingen met deze leerstoornis die extra inzet tonen die nodig is om voldoende/ goede resultaten te behalen.

Bijzondere voorzieningen: leerlingen met een ernstige mate van dyslexie, kunnen toestemming vragen aan de dyslexiecoördinator om toetsen met zgn. voorleessoftware te maken. Dit betekent dat ze de toets op een usb-stick krijgen en met behulp van het programma ClaroRead de toets kunnen beluisteren. ClaroRead is te vinden op ons onderwijsnetwerk.

Problemen samenhangend met dyslexie

Docenten van het Twickel College hebben oog en aandacht voor problemen die samen kunnen hangen met dyslexie zoals weinig zelfvertrouwen en moeite met plannen.

Normaal gesproken wordt dyslexie tijdens de basisschoolperiode vastgesteld. Als op het Twickel College een gegrond vermoeden bestaat dat een leerling dyslexie zou kunnen hebben, dan zou de dyslexiecoördinator ouders kunnen adviseren verder onderzoek naar dyslexie te laten verrichten. Dit onderzoek gebeurt buiten de school, door een externe partij. 

De dyslexiecoördinator Twickel College Delden is Berthine Morsink. b.morsink@carmelhengelo.nl

De verantwoordelijk teamleider Twickel College Delden is Liduïn Leferink.